Sık Sorulan Sorular
You are here:

Sık Sorulan Sorular

Faktoring Nedir?

Faktoringin Tarihi

Yurtdışında, 1950’li yıllardan beri bugünkü anlamda uygulanmakta olan faktoring işlemlerine Türkiye’de 1988 yılında bir banka birimi içinde başlanmış, daha sonra 1990 yılında ilk faktoring şirketi kurulmuştur. Bu yıldan itibaren faktoring sektörü şirketleşme bazında gelişmesini sürdürmüştür

Faktoring Nedir

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti,tahsilat / alacak yönetimi ve finansman(ön ödeme) hizmetlerinin tek tek ya da bir arada sunulduğu finansal bir enstrümandır.

1. Tahsilat

Mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve/veya doğacak alacakların faktoring şirketine temlik edilmesi ile faktoring işlemi başlar. Alacakları temlik alan faktoring şirketi bu alacakların yönetimine ilişkin; tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar, alacakların tahsili için gerektiğinde ihbar, ihtar gibi işlemleri yerine getirir. Herhangi bir uyuşmazlık halinde dahi alacaklı sıfatı ile tahsilatı takip eder.

2. Garanti

Faktoring şirketi, alıcı firmaların ödeyememe riskini üstlenerek satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır (gayri kabulü rücu faktoring). Böylelikle faktoring şirketi garanti hizmeti ile, işletmenin alacak riskini sıfırlar.

3. Finansman

Satıcı firma, vadeli alacaklarını faktoringe temlik ederek faktoringden alacaklı konuma geçecektir. Faktoring bu alacağın belirli bir yüzdesini satıcının talebi doğrultusunda vadelerinden önce nakit olarak ödeyebilir.Finansman hizmeti ile alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletmenin ihtiyacı olan likidite herhangi bir dış kaynağa gerek kalmadan, mevcut alacakların iskontosu yolu ile elde edilmiş olur.

Faktoring’in Avantajları Nelerdir?

• Vadeli satışlardan doğan alacaklar nakde dönüştüğünden nakit akışı sürekli hale gelir.
• Vadeli alacakların hemen nakde çevrilmesi hammadde alımlarında kolaylık sağlarken, işletme kârının artmasına olanak verir.
• İşletmeler istedikleri anda kaynak olarak kullanabilecekleri bu esnek finansman sayesinde fon akışlarını önceden plânlama imkânı bulurlar.
• İşletmeler dış kaynak kullanmak yerine kendi alacakları karşılığında finansman sağlarlar.
• Bir kredi türü olmayan factoring, işletme bilânçosunun sadece aktif kısmında bir harekete neden olur. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar. İşletmenin kredi değerliliği artar.
• Periyodik olarak yapılan borçlu istihbaratı ile firmaların, alıcıları hakkında güncel bilgi almaları sağlanır.
• İşletmeler, yurtdışı satışlarda, vadeli ve mal mukabili satış yaparak rekabet şanslarını ve satış hacimlerini arttırırlar.
• Tahsilât, fonlama gibi konuları Factor’a devreden yöneticiler, pazarlama ve yatırım gibi işletmenin gelişimi için gerekli konulara daha fazla zaman ayırırlar.

Neden Faktoring?

• Satıcının rekabet gücü artar, yeni pazarlara girme olanağı yaratır.
• Alacaklar uzman kuruluşlarca yönetilir
• Düzenli nakit akışı sağlar.
• Alternatif kaynak yaratır.
• Aşırı kaynak kullanımı engellenir
• Ekonominin kayıt altına alınmasını teşvik eder
• Kredi değerliliği artar.
• Zaman ve gider tasarrufu sağlar

Faktoringin işleyişi nasıldır?

Yurtiçi Faktoringin İşleyişi

Yurtiçi Faktoring işlemleri : Müşteri (Satıcı), Borçlu ve Faktor’ün aynı ülkede olması halinde gerçekleştirilen faktoring işlemleridir.

• Faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen satıcı firma faktoring şirketine başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri verir.
• Faktoring şirketi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklifini sunar. Bu teklifinde yapacağı hizmetleri,alacağı komisyon ve ücretleri bildirir.
• Faktoring şirketi ile satıcı firma arasında sözleşme imzalanır.
• Müşteri, mal veya hizmet satışından doğmuş /doğacak alacaklarını Faktor’e yazılı bildirir. Fatura ve /veya alacağı tevsik eden evrakın bir kopyasını da
faktoring şirketine gönderir.
• Müşteri,alacak bildirim yazısı ve alacağı tevsik eden evrakla birlikte, ödeme vasıtalarını (çek, senet ve benzeri) Faktor’a usulüne uygun olarak devir ve teslime
yükümlüdür. Faktor ihtiyaç halinde müşteriden ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.
• Müşterinin talebine göre faktoring sözleşmesi çerçevesinde Faktor tarafından ön ödeme yapılabilir.
• Temlik konusu alacakların tahsilatı şu şekillerde gerçekleşebilir:

i Alacak , vadesinde borçlu tarafından Faktoring kuruluşuna nakit veya diğer şekillerde(çek,senet poliçe v.b. )ödenir,
ii Müşteri tarafından Faktore devir ve teslim edilen ödeme vasıtaları (çek,senet,poliçe vs.) tahsilatı ile ödenir,
iii Faktor tarafından müşteriye tahsilat yetkisi verilmiş ise bu yetkiye istinaden müşteri tarafından borçludan tahsil edilerek Faktore ödenir,

• Faktoring ücreti, komisyonu, masrafları Faktor tarafından, yapılan anlaşmaya göre, Müşteri ve/veya borçludan tahsil edilebilir.
• Faktor, alacakların tahsilatını müteakip , müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları düşüldükten sonra ,
faktoring işlemlerinden artabilecek bakiyeyi müşteriye öder.